Y Weledigaeth

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig gweledigaeth uchelgeisiol a beiddgar ar gyfer Llambed a’r cyffiniau. Y mae’n gynllun hir-dymor sy’n ddibynnol, i raddau helaeth, ar gefnogaeth leol a chenedlaethol. Bydd y Brifysgol yn gweithio’n agos â Chyngor Sir Ceredigion, Coleg Ceredigion a Choleg Sir Gâr, Cyngor Tref Llambed, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ac amryw o bartneriaid eraill yn Llambed, Ceredigion a Chanolbarth Cymru i ddatblygu’r fenter dros gyfnod o amser. Y gobaith yw y bydd y datblygiad yn sbarduno gweithgarwch economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn yr ardal gan chwistrellu bywyd ac egni o’r newydd i’r dref.

Bwriad y Brifysgol yw gweld Canolfan Tir Glas yn cynnal eco-system yn yr ardal a fydd yn cefnogi isadeiledd gwledig ac yn gweithredu fel catalydd ar gyfer hyrwyddo economi twristiaeth gyda ffocws clir ar fwyd a lletygarwch. Bydd cynaliadwyedd wrth wraidd yr holl gynllun, gyda’r thema hon yn treiddio trwy ei holl gydrannau.

Perthyn chwe rhan benodol i’r weledigaeth sef:

  1. Pentref bwyd Pontfaen
  2. Hwb Bwyd Cymunedol
  3. Academi Bwyd Cyfoes Cymru
  4. Hwb Mentergawrch Gwledig
  5. Canolfan Cydnerthedd a Harmoni Cymru
  6. Canolfan Datblygu Perfformiad Adeiladau a Phren Cymru CWIC

Bydd y cydrannau hyn i gyd yn rhyng-gysylltiedig gan ddarparu cyfle unigryw i’r dref a’r Brifysgol gydweithio’n strategol er lles a ffyniant yr economi leol am flynyddoedd i ddod.

Man cychwyn y cynllun yw buddsoddiad cyfalaf Aldi mewn cysylltiad â chaeau Pontfaen. Ffactor allweddol wrth ddewis Aldi yn bartner oedd ei ymrwymiad i’r weledigaeth yn ogystal â’i enw da am gyfrifoldeb corfforaethol o ran hyrwyddo cynaliadwyedd, iechyd a chydraddoldeb. Law yn llaw â siop gymunedol Aldi, bydd clwstwr o gabanau bwyd lle bydd modd dathlu cynnyrch lleol mewn partneriaeth â busnesau bwyd lleol a Chanolfan Fwyd Cymru yn Horeb.

Bydd gwerthiant traean o’r tir ym Mhontfaen i Aldi yn galluogi’r Brifysgol i uwchraddio’r maes chwarae, i adnewyddu’r pafiliwn hanesyddol ac i fuddsoddi mewn canolfan hyfforddi ym maes bwyd a lletygarwch yng nghanol y dref. Bydd hefyd yn ei alluogi i adnewyddu adeilad Willows ar ei champws, gan ei ddatblygu’n bencadlys dros dro ar gyfer Canolfan Tir Glas ac yn gartref ar gyfer yr Hwb Mentergarwch Gwledig a Chanolfan Cydnerthedd a Harmoni Cymru.

Y datblygiad mwyaf arwyddocaol, serch hynny fydd sefydlu’r Academi Bwyd Cyfoes Cymru ar gampws y Brifysgol. Y nod yw cynnig am gyllid o Gronfa Fargen Twf Canolbarth Cymru gyda’r bwriad o sefydlu canolfan cenedlaethol a fyddai’n ganolbwynt ar gyfer addysgu, hyfforddi, ymchwil a pholisi bwyd yn lleol ac yn genedlaethol. Sefydliad fferm i fforc fydd hon wedi’i wreiddio yn niwylliant, cymuned ac economi’r rhanbarth a Chymru fel cenedl ond wedi’i osod yng nghyd-destun byd-eang yr heriau brys sy’n wynebu’r system fwyd, yn benodol hinsawdd a natur, economi wledig, iechyd, anghydraddoldeb bwyd a diogelwch bwyd. Bydd yn eistedd yng nghanol addysg bwyd yn y rhanbarth gan weithio’n agos gydag ysgolion a cholegau addysg bellach i ddatblygu dull cydlynol a chysylltiedig o addysg bwyd mewn amaethyddiaeth, cynhyrchu bwyd eilaidd, arlwyo a lletygarwch.

Bydd rôl bwysig gan yr Hwb Mentergarwch Gwledig wrth hyrwyddo a chefnogi busnesau bychain mewn cyd-destun gwledig, gyda ffocws penodol ar y diwydiannau bwyd a lletygarwch. Bydd yr hwb yn canolbwyntio ar ddarparu cefnogaeth a hyfforddiant i’r sawl sy’n dymuno datblygu sgiliau busnes uwch a chael mynediad i hyfforddiant proffesiynol. Bydd yr hwb hefyd yn gartref i glwstwr o unedau deor ar gyfer graddedigion a phobl leol a fyddai’n dymuno  sefydlu eu busnesau eu hunain.

Mae Canolfan Cydnerthedd a Harmoni Cymru yn ddatblygiad pwysig arall a fydd yn canolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant a phrofiad ymarferol mewn meysydd sy’n ymwneud â lleddfu ac addasu i effeithiau newid hinsawdd a sgiliau byw a gweithio’n gynaliadwy. Mae’r Ganolfan hon wedi ei datblygu yn sgil partneriaeth rhwng y Brifysgol, Hwb Ymaddasu Llambed, yr Athrofa Harmoni, Coleg Ceredigion a Choleg Sir Gâr.

Wrth sefydlu canolfan genedlaethol ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg coed, bwriad y Brifysgol yw cydweithio â Woodknowledge Wales i ddod ag adnoddau pwrpasol a gwaith ymchwil ynghyd er mwyn hyrwyddo dulliau modern a chynaliadwy o adeiladu gan anelu i ddad-garboneiddio’r diwydiant adeiladu yng Nghymru maes o law.

Er mwyn i’r weledigaeth ddwyn ffrwyth, mae’r Brifysgol yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd cynnwys y gymuned yn y datblygiadau o’r cychwyn cyntaf. Bydd ei pherchenogaeth hi o’r datblygiadau yn allweddol. Yn hyn o beth, gobeithir adeiladu ar gryfderau presennol gan sefydlu rhwydweithiau cyfoethog o bartneriaethau yn lleol, ar draws Ceredigion a thu hwnt. Bydd cyfathrebu rheolaidd ar amrywiol blatfformau yn weithgaredd allweddol er mwyn cynnal diddordeb, annog cyfranogiad a sbarduno syniadau newydd.

Ein gweledigaeth yw datblygu arlwy unigryw yn Llambed drwy weithio’n agos â’r gymuned leol, drwy ddatblygu lefelau sgiliau yn yr ardal, drwy greu cyfleoedd gwaith o’r newydd a thrwy ddenu buddsoddiad pellach i’r dref.

Gyda’r pandemig presennol wedi newid agweddau pobl at yr amgylchedd, iechyd a lles, a chyda phwyslais cynyddol o du Llywodraeth Cymru ar brif egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, bydd sefydlu Canolfan Tir Glas yn ddatblygiad amserol y dylai fod croeso iddi yn lleol ac yn genedlaethol.