Cylch Meithrin Rhagorol Llanllwni

Cylch Meithrin Rhagorol Llanllwni

Cyswllt
Ffion Williams  07450979360

Gwefan Mudiad Ysgolion Meithrin

Mae Cylch Meithrin Rhagorol Llanllwni ar agor am dri bore’r wythnos dan ofal arweinyddion profiadol a chymwysedig ym maes addysg blynyddoedd cynnar. Perthyn y Cylch i Fudiad Ysgolion Meithrin sy’n darparu adnoddau a chefnogaeth drwy’r Mudiad Meithrin a’r Partneriaeth Blynyddoedd Cynnar.

meithrin

Mae gan Mudiad Ysgolion Meithrin gynllun arbennig sy’n achredu ansawdd a rhagoriaeth mewn cylchoedd meithrin ac mae Cylch Meithrin Llanllwni wedi cyrraedd y brig ac ennill safon Cylch Rhagorol.

Cychwynnodd y Cylch yn 1991 ac o hynny ymlaen bu’n paratoi plant ar gyfer cychwyn yn gysurus yn y gyfundrefn addysg gynradd a rhoi iddynt y cyfle gorau posibl ar ddechrau’r daith.

Cynhelir y Cylch Meithrin ar safle Ysgol Gynradd y pentref a dilynir cwrs addysgol sy’n adlewyrchu’r saith maes dysgu yn y cam sylfaen.

Y Cylch Ti a Fi

Ar un bore’r wythnos mae’r Cylch Ti a Fi’n cwrdd yn Ysgol y Pentref. Mae’r Cylch Ti a Fi yn gyfle i’r plant lleiaf oll ddod i chwarae ac i gymdeithasu ac i gael hwyl yng nghwmni plantos eraill o’r un oed – a’r cyfan yng nghwmni eu rhieni. Unwaith eto yr amcan yw rhoi’r fantais fwyaf posibl i’r plant ieuengaf yn y plwyf.

Yn gefn i’r Cylch Meithrin a’r Cylch Ti a Fi mae cymdeithas lewyrchus o gefnogwyr pybyr sy’n fawr eu gwerthfawrogiad o gyfraniad y ddau gylch i ddatblygiad plant y plwyf; maen nhw’n mynd ati’n gyson i drefnu gweithgareddau sy’n codi’r arian sy’n gwneud cynnal y ddau gylch yn bosibl.

Mantais fawr, yn naturiol, yw gallu cwrdd yn Ysgol Gynradd y pentref a manteisio ar yr adnoddau ychwanegol yno.