Canolfan Datblygu Perfformiad Adeiladau a Phren Cymru CWIC

Deilliodd y syniad o ddatblygu Canolfan Datblygu Perfformiad Adeiladau a Phren Cymru CWIC yn sgil y syniadaeth wreiddiol o hyrwyddo Campws Llambed fel canolfan gynaliadwyedd genedlaethol. Y nod yw sefydlu’r Ganolfan mewn adeilad sydd o fewn tafliad carreg i bencadlys Canolfan Tir Glas lle bydd y ffocws ar ddeall hynodrwydd ffisegol a mecanyddol coed Cymru a sut y mae hyn oll yn effeithio ar y modd y gellid eu defnyddio at bwrpasau adeiladu gwahanol. Trwy ddatblygu cyfleusterau pwrpasol, casglu ynghyd gapasiti ymchwil y sefydliad a thrwy gydweithio mewn partneriaeth â Woodknowledge Wales, mae cyfle gwirioneddol i brofi gwerth coed Cymru gan gynnig atebion o’r newydd i’r diwydiant lle bo’r galw.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Woodknowledge Wales a Chymdeithas Tai Barcud wedi datblygu partneriaeth unigryw i greu Canolfan Datbylgu Perfformiad Adeiladau a Phren Cymru CWIC yn Llambed.

Pwrpas y fenter yw canolnwyntio ar ddatblygu arloesedd mewn pren cynhenid ar adeg lle bo coed a phren o Gymru yn allweddol wrth ddal, storio a lleihau allyriadau carbon.

Ein gweledigaeth yw creu canolfan dechnoleg a Ffab Lab i ddarparu cyfleustger blaenllaw i ddiwydiant a’r byd academaidd i greum dysgum dyfeisio ac arloesi.

Bydd ein Ffab Lab yn cynnig mynediad at amgylchedd arloesol, sgiliau o lefel uchel a deunyddiau i allugoi’r sector pren yng Nhygmru i ddatblygu. Wedi’i leoli yn Llambed, bydd y Ffab Lab yn gweithio gyda’r gadwyn gyflenwi pren yng Nghymru, gweithgynhyrchwyr lleol a chenedlaethol a Darparawy Tai Cymdeithasoli ychwanegu gwerth i gowed o Gymru a thehonolgau digidol cysylltiedig. 

Bydd gwaith y ganolfan yn cynnwys:

  • Gwyddoniaeth Pren Cynhenid
  • Creu Prototeip, Profi a Gwerhuso cynnyrch pren o Gymru
  • Gwreiddio a Gwerthuso Technoleg Synhwyro mewn Adeiladau a Chydrnnau Pren
  • Integreiddio Technoleg Synhwyro yn Ddigidol a thechnolegau cysylltiedig i alluogi byw’n annibynnol a byw gyda chymorth.


Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a’i phartneriaid allweddol, yn edrych ymlaen at rannu gwybodaeth a chynnydd ymhellach maes o law. Gyda’n Canolfan yn rhan annatod o datblygiadau Canolfan Tir Glas y Brifysgol, rydym yn ychwanegu gwerth nid yn unig at y sector coed ar draw Ceredigion, ond ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.