Dyfodol pren yng Nghymru

Dyfodol pren yng Nghymru Mae’n wych bod datgarboneiddio ac adferiad gwyrdd wrth wraidd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru (2015). Ond beth y mae hyn yn ei olygu yn ymarferol? Y diwydiant adeiladu yw un o gyflogwyr mwyaf Cymru, ac mae’n darparu dros 100,000 o swyddi, ond, yn anffodus, mae hefyd yn un o’n llygrwyr mwyaf. Dyna…

Digwyddiadau Pren WKW

Sut i gynhyrchu paneli ffrâm bren uwch ar gyfer adeiladau perfformiad uchel 8/6/22 Hyfforddiant arddangos ynghylch defnyddio technegau ffrâm bren panel caeedig perfformiad uchel a chwistrellu inswleiddiad naturiol Gwybodaeth am y digwyddiad Mae maes adeiladu ffrâm bren yn datblygu’n gyflym. Gwelir bod safonau perfformiad ynni sy’n codi’n gyson yn sbarduno arloesi cyflym o ran dychmygu a…

Y Drindod Dewi Sant yn lansio Canolfan Tir Glas

Mewn noson arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Llambed, Mawrth 17eg 2022, gwnaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lansio prosiect Canolfan Tir Glas. Wrth nodi’i daucanmlwyddiant, mae’r Drindod Dewi Sant wedi lansio gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer dyfodol ei champws yn Llambed sy’n adeiladu ar ei enw byd-enwog fel canolfan ar…

Hwb Ymaddasu Llambed

Mae Canolfan Tir Glas yn ddiolchgar i Hwb Ymaddasu Llambed am y blog yma. Diolch Ferched. Arwyddocâd Coed Gellir defnyddio cydnerthedd i ddisgrifio pobl a systemau sy’n dod yn ôl o brofiadau negyddol ac aflonyddwch. Gallai enghraifft o hyn fod yn goeden sy’n cael ei phwyso gan eira – dysgodd Sepp Holzer fod coeden sy’n…

Diwrnod Agored Canolfan Tir Glas 19 Mawrth 2022

Diwrnod Agored Canolfan Tir Glas Manylion y Digwyddiad Mae’r cysylltiad agos rhwng gweledigaeth y Brifysgol a’i hamgylchedd gwledig, a sefydlwyd gan ei sylfaenwyr cynnar, wedi parhau hyd heddiw. Roedd sylfaenydd Coleg Dewi Sant Llambed, yr Esgob Thomas Burgess, Esgob Tŷ Ddewi a hefyd Esgob Salisbury, yn aelod sefydlol o Gymdeithas Amaethyddol Odiham, yn ei esgobaeth yn Lloegr.…

Rachel Auckland

Fel Cydlynydd Partneriaeth Natur Leol Ceredigion, rwyf wedi fy nghyffroi gan weledigaeth PCYDDS ar gyfer dyfodol Llanbedr Pont Steffan. Yn y cyfnod anodd hwn, wrth i’r pandemig, y newid yn yr hinsawdd a’r dirwedd bolisi newidiol ar gyfer bwyd a ffermio ddod ag ansicrwydd i’n bywydau, mae’n gysur gwybod bod y Brifysgol yn cydnabod ei…

Patrick Holden

Croeso i Dudalen Blog Canolfan Tir Glas Ymunwch â ni bob mis am erthygl blog gan gyfranwyr gwadd. Rydym yn cychwyn gyda blog mis Ionawr wrth Patrick Holden o Fferm Bwlchwernen Fawr ac sydd yn Brif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy.  Rwy’n falch iawn o fod wedi cael y cyfle hwn i groesawu lansiad…

Mae Marchnad Llambed – Lampeter Market wedi ennill Gwobr Slow Food y DU am y Farchnad Orau yng Nghymru 2021

Mae Marchnad Llambed – Lampeter Market wedi ennill Gwobr Slow Food y DU am y Farchnad Orau yng Nghymru 2021 Ar ddechrau’r cyfnod clo mis Mawrth 2020, symudodd y farchnad o’i lleoliad gwreiddiol yn Neuadd Buddug a gyda chefnogaeth PYDDS Llambed wedi’i ail-leoli i gampws y Brifysgol yn Llambed. Ail-frandiwyd y Farchnad hefyd o’r enw…