Bu penaethiaid ysgol o dde Cymru yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio â Chanada i gael cipolwg ar un o systemau addysg fwyaf blaenllaw’r byd.

Treuliodd dirprwyaeth dan arweiniad Athrofa Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bedwar diwrnod yn Toronto, yn rhan o’i Rhaglen Arweinyddiaeth Fyd-eang a gyllidir gan y Cyngor Prydeinig.

Cwrddodd yr aelodau ag uwch swyddogion Gweinyddiaeth Addysg Ontario, Coleg Athrawon Ontario a’r Swyddfa Ansawdd ac Atebolrwydd Addysg (EQAO).

Roedd amserlen lawn yn cynnwys ymweliadau ag ysgolion elfennol, canol ac uwchradd, lle rhoddwyd cyfle i’r ymwelwyr sgwrsio â phenaethiaid, athrawon a disgyblion.

Meddai Tegwen Ellis, pennaeth Ysgol Cynwyd Sant ym Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr:  “Roedd yn gyfle gwych i ni weld drosom ni’n hunain sut mae system Canada, ac yn benodol Ontario, yn cefnogi ysgolion i ddarparu cwricwlwm deniadol ar gyfer ei disgyblion.

“Mae system Ontario yn cefnogi dysgu proffesiynol i lefel uchel, ac mae’n amlwg ei bod yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau addysgu o safon dda sydd, yn ei dro, yn cael effaith ar ddysgu a safonau.

“Fodd bynnag, mae rhai o arferion a phrosesau Cymru, er enghraifft gwaith ysgol i ysgol ac arfer rhwydwaith, yn llawer mwy datblygedig.”

Meddai Rhian Morgan Ellis, pennaeth Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Porth, Rhondda Cynon Taf:  “Roedd yn gyfle gwerthfawr tu hwnt i ddysgu sut mae Ontario wedi creu gweledigaeth ac wedi mynd ati i’w gweithredu ar bob lefel – i ddisgyblion, athrawon, rhieni, arweinwyr systemau a’r rheini sy’n gyfrifol am addysg ar lefel daleithiol.

“Mae cael cyfle i arsylwi, dadansoddi, cymharu ac adfyfyrio wedi bod mor werthfawr.  Diolch yn fawr iawn.”

Croesawyd y penaethiaid ysgol o ranbarthau’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA), Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) a Chonsortiwm Canolbarth y De (CCD) gan Athrofa Ontario ar gyfer Astudiaethau mewn Addysg (OISE) ym Mhrifysgol Toronto.

Roedd y ddirprwyaeth yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o Adran Addysg Llywodraeth Cymru.

Meddai’r Athro Peter Rabbett, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Athrofa Addysg:  “Mae Ontario wedi rhoi min ar ein dealltwriaeth ni o beth sy’n gwneud system addysg effeithiol.  Rydym ni wedi’n hysbrydoli gan uchelgais a disgwyliadau cyson uchel pawb rydym ni wedi cyfarfod ag ef yn Toronto.

“Er bod Ontario yn cael ei gwerthfawrogi’n rhyngwladol yn system sy’n perfformio’n dda, mae dealltwriaeth eang o’r angen i wella ymhellach a’r heriau y byddan nhw’n eu hwynebu yn y dyfodol.”

Meddai Gareth Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi Addysg yr Athrofa Addysg:  “Rhoddwyd cipolwg hynod ddiddorol ar un o systemau addysg fwyaf blaenllaw’r byd i aelodau’r ymweliad astudio.

“Roedd synnwyr o bwrpas cyffredin a rhannu cyfrifoldeb er mwyn gwella cyfleoedd pobl ifanc mewn bywyd yn treiddio drwy bopeth.

“Fodd bynnag tra mae Canada yn rhagori mewn llawer o feysydd, roedd yn amlwg y gall cyfeillion yn Ontario ddysgu oddi wrth Gymru hefyd.”

Cyhoeddir adroddiad llawn ar ymweliad yr Athrofa Addysg â Chanada ar-lein.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment