Cyswllt
Ffion Williams  07450979360

Gwefan Mudiad Ysgolion Meithrin

 

Mae Cylch Meithrin Rhagorol Llanllwni ar agor am dri bore’r wythnos dan ofal arweinyddion profiadol a chymwysedig ym maes addysg blynyddoedd cynnar. Perthyn y Cylch i Fudiad Ysgolion Meithrin sy’n darparu adnoddau a chefnogaeth drwy’r Mudiad Meithrin a’r Partneriaeth Blynyddoedd Cynnar.

meithrin

Mae gan Mudiad Ysgolion Meithrin gynllun arbennig sy’n achredu ansawdd a rhagoriaeth mewn cylchoedd meithrin ac mae Cylch Meithrin Llanllwni wedi cyrraedd y brig ac ennill safon Cylch Rhagorol.

Cychwynnodd y Cylch yn 1991 ac o hynny ymlaen bu’n paratoi plant ar gyfer cychwyn yn gysurus yn y gyfundrefn addysg gynradd a rhoi iddynt y cyfle gorau posibl ar ddechrau’r daith.

Cynhelir y Cylch Meithrin ar safle Ysgol Gynradd y pentref a dilynir cwrs addysgol sy’n adlewyrchu’r saith maes dysgu yn y cam sylfaen.

Y Cylch Ti a Fi

Ar un bore’r wythnos mae’r Cylch Ti a Fi’n cwrdd yn Ysgol y Pentref. Mae’r Cylch Ti a Fi yn gyfle i’r plant lleiaf oll ddod i chwarae ac i gymdeithasu ac i gael hwyl yng nghwmni plantos eraill o’r un oed – a’r cyfan yng nghwmni eu rhieni. Unwaith eto yr amcan yw rhoi’r fantais fwyaf posibl i’r plant ieuengaf yn y plwyf.

Yn gefn i’r Cylch Meithrin a’r Cylch Ti a Fi mae cymdeithas lewyrchus o gefnogwyr pybyr sy’n fawr eu gwerthfawrogiad o gyfraniad y ddau gylch i ddatblygiad plant y plwyf; maen nhw’n mynd ati’n gyson i drefnu gweithgareddau sy’n codi’r arian sy’n gwneud cynnal y ddau gylch yn bosibl.

Mantais fawr, yn naturiol, yw gallu cwrdd yn Ysgol Gynradd y pentref a manteisio ar yr adnoddau ychwanegol yno.